Center of Commerce

About

Center of Commerce är ett produktions- och webshopsprojekt som drivs av Jenny Nordberg. Önskan om att tillverka saker från grunden är en av utgångspunkterna för Center of Commerce. Att ta fram objekt som har sitt ursprung i lust snarare än funktion är en annan. En tredje är att undersöka om det som designer går att bedriva kommers på schyssta villkor för alla inblandade. Samt, kan en designer som inte har en given plats i kommersiella försäljningssammanhang ändå nå ut?

Center of Commerce erbjuder unika objekt, små serier samt objekt tillverkade på beställning — Made On Demand. Alla objekt är designade av Jenny Nordberg. Hos Center of Commerce kan en få avgiftsfri delbetalning. Hos Center of Commerce kan en få mervärdesleverans. Hos Center of Commerce kan en få rabatt av speciella anledningar. Hos Center of Commerce är inget omöjligt.  

Center of Commerce är motsatsen till massproduktion och påandrasidanjordenproduktion. Center of Commerce är Lean Production. Center of Commerce är Lust Driven Production.


Center of Commerce is a production and webshop project run by Jenny Nordberg. The desire to make things from scratch is one of the starting points of Center of Commerce. To produce items that originate in lust rather than function is another. A third is to investigate whether it’s possible for a designer to conduct commerce on fair terms for everyone involved. And also,  can a designer who doesn’t have a natural place in a commercial sales context still reach out?

Center of Commerce offers unique items, small series and items made to order – Made On Demand. All items are designed by Jenny Nordberg. At Center of Commerce one can get free of charge partial payment. At Center of Commerce one can get value added delivery. At Center of Commerce one can get a discount related to special reasons. At Center of Commerce nothing is impossible.

Center of Commerce is the opposite of mass production and on the other side of the globe production. Center of Commerce is Lean Production. Center of Commerce is Lust Driven Production.